Solpanel og vindmølle

20 prosent fornybar energi

0 kommentarer
 
 

EU har satt seg som mål at 20 prosent av energiforbruket skal være fornybar energi innen 2020. Mer bruk av miljøvennlige energikilder betyr mindre bruk av fossile kilder. Det er bruk av energi fra fossile kilder som bidrar til de største klimautslippene. EUs medlemsland har fått hvert sitt mål som skal nås.

Rundt 80 prosent av EU-landenes energiforbruk kommer fra fossile kilder som olje, naturgass og kull. Dette bidrar til store CO2-utslipp.

Teknologi er med på å redusere utslippene noe, og etter planen skal teknologi for å rense kull være klar til bruk innen neste tiåret.

Tre sektorer berøres spesielt av kravet om økt bruk av fornybar energi: Kraft, oppvarming og kjøling, samt transport.

Det er opp til medlemslandene å bestemme hvor de vil ta i bruk fornybar energi for å nå de nasjonale målene. Fordelingen kan dermed tilpasses ut fra hva som best passer forholdene i det enkelte land. EU-landene kan også velge å nå sine mål ved å støtte utvikling av fornybare energikilder i andre medlemsland og tredjeland.

Sol, vind, bølger og jordvarme
Av kilder som kan produsere fornybar energi, er landbasert vindkraft, offshore vindkraft, solvarme, solceller, bølgekraft, tidevann, vannkraft, geotermisk energi (jordvarme), bioavfall, biogass og fast biomasse.

Et eksempel er bruken av biomasse (tre), biogass og avfall i blant annet kraftproduksjon, hvor damp som dannes i elektrisitetsproduksjon ikke går til spille, men kan brukes i for eksempel oppvarmingssystemer. Det vil også bli økt bruk av biomasse for oppvarming av bygninger.

Det er forventet at bruk av jordvarme (geotermisk varme) vil øke, blant annet til oppvarming av boliger. Bruk av solenergi ventes også å øke. Den største økningen i elektrisitetsproduksjon ventes å komme fra vindkraft.

Les mer om fornybardirektivet.