Publikasjoner

0 kommentarer
 
 

Her er en oversikt over våre publikasjoner, som kan lastes ned i PDF-format og bestilles.

EØS-avtalen – Hvordan fungerer den? Hva betyr avtalen for Norge? (2017)


Norges tette samarbeid med EU reguleres av mer enn 75 avtaler. Den viktigste er avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, (EØS-avtalen). Avtalen er den mest omfattende internasjonale avtale Norge noen gang har inngått. Den har stor innflytelse på norsk politikk, lover og samfunnsliv.

I heftet ser vi nærmere på hva EØS-avtalen innebærer, hvordan den ble til og hva den har å si for Norge og nordmenn.

Norge i Europa – Hvordan fungerer EU? Hva betyr det for Norge? (2016)


I heftet Norge i Europa ser vi nærmere på EØS-avtalen og seks av EUs politikkområder. Målet er at dette skal gi en en god oversikt over hovedlinjene i politikken, hvordan den utformes og ikke minst hvordan den påvirker Norge. Områdene som blir presentert er handel, utenriks og sikkerhet, klima og miljø, politiske rettigheter, IKT og digitalisering og helse.

Forsvar og sikkerhet i Europa (2014)


Norge er et av de landene EU har tettest samarbeid med når det gjelder forsvars- og sikkerhetspolitikk. Et resultat av samarbeidet er at Norge har deltatt i flere sivile og militære EU-operasjoner de siste ti årene.

Energi i Europa (2014)


Gjennom de siste ti årene har EUs energipolitikk spilt en stadig større rolle i Norge. Hva er EUs energipolitikk? Hvordan påvirker dette Norge?

Landbruk og matsikkerhet i Europa (2014)


Norge er i stor grad påvirket av EUs landbrukspolitikk. Vi selger og kjøper mat til og fra andre europeiske land, og følger EUs regler for matsikkerhet og veterinære forhold. Hvordan sikrer vi at maten vi spiser er av god kvalitet? Blir dyrene behandlet på en forsvarlig måte?

Fisk i Europa (2014)


For mange av EUs 28 medlemsland er fi sk en viktig ressurs. Det gjelder også for Norge. Hvordan samarbeider landene i Europa for å sikre fornuft ig forvalting av havets ressurser? Hva betyr EU for norsk fi skehandel?

Send en e-post til post@ieuropa.no dersom du ønsker å bestille heftene i fysisk format.